แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมทดสอบระบบบริหารความเสี่ยง (DR Site)
กรุณาให้ความเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ เพื่อให้ทางคณะผู้ทำงานฯ สามารถนำความคิดเห็นไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และระบบบุคลากร
ส่วนที่ 1 ด้านเนื้อหา
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

1.3 การเชื่อมโยงเนื้อหา

1.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหา

ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้
2.1 มีความรู้ หรือความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าร่วมการทดสอบ

2.2 มีความรู้ หรือความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วมการทดสอบ

2.3 มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

2.4 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้

ส่วนที่ 3 ด้านเครื่องมือที่ใช้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการถ่ายโอนข้อมูล

3.2 เครื่องมือที่ใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล

ส่วนที่ 4 ด้านอื่น ๆ
4.1 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.2 ความเหมาะสมของการประสานงานและการอำนวยความสะดวก

4.3 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม