แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม Lumen (PHP Fraework)
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม Lumen (PHP Fraework)
ส่วนที่ 1 1.   ด้านเนื้อหาการอบรม
1.1    การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

1.2    ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา

1.3    การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม

1.4    มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม

ส่วนที่ 2 2.   ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้
2.1    มีความรู้ หรือความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม

2.2    มีความรู้ หรือความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม

2.3    สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

2.4    มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

2.5    สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้

ส่วนที่ 3 3.   ด้านอื่น ๆ
3.1    ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

3.2    ความเหมาะสมของการประสานงานและการอำนวยความสะดวก

3.3    การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม