วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2565

| 1,091 view

นโยบายการต่างประเทศ

การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

การปกป้องและเชิดชูสถาบันกษัตริย์ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย (นโยบาย รบ. ข้อ ๑, ๒)

แนวทาง
คือ การเน้นย้ำการมองไปข้างหน้า และยืนยันการก้าวไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง และยั่งยืนของไทย ตลอดจนศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ของไทยจากที่ตั้งทาง ยุทธศาสตร์ ความเข้มแข็งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการมีบทบาทในประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ สถาบันฯ
กิจกรรมหลัก
(1)
การชี้แจงต่อคณะทูต/ บุคคลสำคัญ/ decision-makers/ องค์การระหว่างประเทศ/ ภาคเอกชน/ สื่อมวลชน/ ชุมชนไทย ในต่างประเทศ
(2)
การจัดทำ PR Campaign/ การจัด Roadshow
(3)
การเชิญสื่อมวลชนต่างประเทศเยือนไทย
(4)
การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันฯ

การกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศ (นโยบาย รบ. ข้อ ๒, ๖, ๗)

แนวทาง
คือ การสานต่อความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านและนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และต่อยอดความร่วมมือกับประเทศยุทธศาสตร์/ มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมความมั่นคง ในภูมิภาคและในระดับโลก และส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันไปในทุกมิติ
กิจกรรมหลัก
(1)
การเยือนและการประชุมทวิภาคีและพหุภาคี ในระดับราชวงศ์/ ผู้นำ/ รมว.กต./ ผู้บริหารระดับสูง
(2)
โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
(3)
โครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ
(4)
โครงการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน

การทูตเพื่อประชาชน (นโยบาย รบ. ข้อ ๒)

แนวทาง
คือ การให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทย ในต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่ถูกหลอกเป็นผู้เสียหายในขบวนการค้ามนุษย์ เช่น ค้าประเวณี ลูกเรือประมงไทย และแรงงานไทยที่ประสบปัญหา ในต่างประเทศ การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เช่น การทำหนังสือเดินทาง
กิจกรรมหลัก
(1)
การร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
(2)
การจัดทำและพัฒนาระบบ Application, E-Visa, Database ของระบบตรวจลงตราและการกงสุล
(3)
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลดความเลื่อมล้ำของสังคม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรฯ (นโยบาย รบ. ข้อ ๒, ๓, ๙, ๑๐, ๑๑)

แนวทาง
คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการและ ผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาของไทย
กิจกรรมหลัก
(1)
การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น การประชุมด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำ
(2)
การประชุมและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ไข บริหารจัดการชายแดน และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
(3)
การร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานไทยอื่น ๆ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (นโยบาย รบ. ข้อ ๖, ๗, ๑๑)

แนวทาง
คือ การสร้างความตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค (connectivity) และป้องกัน/ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน กับประเทศคู่เจรจา และบทบาทการเป็นประเทศ ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
กิจกรรมหลัก
(1)
การประชุมในกรอบต่าง ๆ ของ ASEAN
(2)
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3)
การผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4)
โครงการอาเซียนสัญจร
(5)
โครงการบัวแก้วสัญจร (๖) โครงการสัมมนาวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร (๗) การจัดบรรยายให้ความรู้ตามสถานที่ราชการสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (นโยบาย รบ. ข้อ ๖, ๗, ๙)

แนวทาง
คือ การดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย การสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและเศรษฐกิจ ของไทย และการส่งเสริมการค้าการลงทุน กับต่างประเทศ
กิจกรรมหลัก
(1)
การประชุมตามกรอบความร่วมมือในภูมิภาค และอนุภูมิภาคต่าง ๆ
(2)
โครงการแสวงหาตลาดและโอกาสในการลงทุน
(3)
การจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
(4)
โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
(5)
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม