เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เยี่ยมชุมชนไทยในหมู่เกาะ Svalbard

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เยี่ยมชุมชนไทยในหมู่เกาะ Svalbard

5 มี.ค. 2563

1,647 view

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบปะกับชุมชนไทย ณ เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตลอดจนสอบถามเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนไทยประสบ โดยมีชาวไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ในโอกาสนี้ ผู้แทนชุมชนไทยได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหากรณีชาวไทยที่หมู่เกาะ Svalbard ถูกสายการบินปฏิเสธห้ามขึ้นเครื่องจากประเทศไทยกลับมายังหมู่เกาะ Svalbard เนื่องจากลักษณะพิเศษของการตรวจลงตราสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยและทำงานอยู่ในหมู่เกาะ Svalbard โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ รับที่จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ ทั้งในระดับท้องถิ่น และส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานของไทย เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหานี้ให้กับชุมชนไทยในโอกาสแรกต่อไป

          หมู่เกาะ Svalbard เป็นเขตปกครองพิเศษของนอร์เวย์ และถือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ปัจจุบัน มีชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากประมาณร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรทั้งเกาะ ประมาณ ๒,๓๖๘ คน ชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบริการในร้านอาหาร หรือโรงแรม เช่น    พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ