รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

19 ก.พ. 2563

1,508 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนเวียงจันทน์  สปป. ลาว ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน เข้าร่วม จะทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี แม่โขง - ล้านช้าง ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา (Progress Report) รับฟังแนวทางการดำเนินนโยบายต่อกรอบความร่วมมือดังกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก รวมทั้งเตรียมการจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะจัดเวียงจันทน์  สปป. ลาว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้ ที่ประชุมจะพิจารณารับรองเอกสารผลลัพธ์ ๑ ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๕  (Joint Press Communiqué of the 5th MLC Foreign Ministers’ Meeting)

ในโอกาสการเยือนเวียงจันทน์ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังจะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยไทยจะมีบทบาทให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในไทยและมาตรการการควบคุมการระบาดของไทยด้วย