ภาคประชาสังคมและภาครัฐรวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคประชาสังคมและภาครัฐรวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

13 ม.ค. 2563

539 view
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นายรองวุฒิ วีรบุตร) เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ
 
การประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกที่กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาสังคมนำเสนอประเด็น และให้ภาครัฐได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อเรียนรู้ หารือ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยจัดการประชุมมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ 
 
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และด้านการศึกษา และได้ร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในการใช้งานอาสาสมัคร (volunteerism) ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับ กระทรวงการต่างประเทศจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ